גיליון ספירת קופה לשנת 2020

הנחיות לספירת הקופות

מומלץ להפקיד את כל הכספים והשטרות המצויים בקופה לפני תום יום העסקים החל ב-31.12.20.

בתום יום העסקים החל ב-31.12.2020 יש לבצע ספירות של כל הקופות המנוהלות בעסק.

לכל קופה ירשם דוח ספירה שיכלול את הפרטים הבאים:

1. סך המזומנים (לכל סוג מטבע בנפרד).

2. סך השיקים. (יש לצרף רשימה מפורטת של כל השיקים בקופה לרבות מועד פירעונם).

3. סה"כ יתרה ליום 31.12.2020.

4. סה"כ יתרת הקופה בספרים.

5. הפרש.

6. הסברים להפרש.

פירוט לשיקים דחויים ושוברי אשראי

 מספר שיקשם הלקוחתאריך פירעוןסכום
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
   סה"כ 
 מספר שוברחברת אשראישם הלקוחתאריך פירעוןסכום
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
    סה"כ 

פירוט למזומנים בקופה:

מזומניםמטבעסכום שנספר
 ש"ח 
 $ 

           חתימה: _________________

        שם הסופר: _________________

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים
דילוג לתוכן