זכויות המס של אנשים עם מוגבלות ושל בני משפחתם

חוזר מיסים מספר 8.19

מדריך זה מציג את זכויות המס של אנשים עם מוגבלות ושל בני משפחתם ונועד לסייע להם לממש את הטבות המס, להן הם זכאים.

1. פטור ממס לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודה 2. זיכוי בגין החזקת קרוב במוסד מכוח סעיף 44 לפקודה 3. נקודות זיכוי בגין ילד עם מוגבלות לפי סעיף 45 4. משיכה מוקדמת מרכיב תגמולים בקופת גמל בשל נכות 5. פטור על קצבת יחיד שפרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה 6. הקלות במס רכישה

 

1. פטור ממס לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודה

​סעיף 9(5) לפקודה מקנה פטור ממס על הכנסותיו של יחיד, העונה לאחת מהחלופות הבאות: 

• עיוור

• נכה בשיעור של 100%

• נכה בשיעור של 90% לפי חישוב מיוחד (שיעור נכות המחושב מליקויים במספר איברים), ובלבד ששיעור הנכות הכוללת עולה על 100%.

(להלן: "נכות מזכה")

הפטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודה, ניתן לנכה שתקופת נכותו היא 185 ימים לפחות ונקבעה לו נכות צמיתה או זמנית

בשיעור של 100%, או לנכה בשיעור של 90% לפחות שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השונים (בשיטת האחוז הפוחת), שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 100% לפחות.  

הנכות המזכה נקבעת לפי אחד החוקים הבאים:

1. חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט – 1959 (נוסח משולב)

2. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ז – 1957

3. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957

4. חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל – 1970 

5. פרקים ה, ט, י"ג או י"ג1 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995

6. חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994

אם לא נקבעו למבקש אחוזי נכות לפי אחד מהחוקים המפורטים לעיל, יהיה עליו לפנות לוועדה רפואית לצורכי מס הכנסה, המתקיימת על ידי ביטוח לאומי.

יודגש – יחיד שנקבעה לו נכות מזכה לפי אחד מהחוקים המוזכרים לעיל אינו נדרש לעבור ועדה רפואית לצורכי מס הכנסה.

להלן תקרות ההכנסה הפטורות לשנים 2013 – 2019 (התקרות מתעדכנות מידי שנה):

 שנת מסתקרת הכנסה מיגיעה אישית (1)תקרת הכנסה שאינה מיגיעה אישית (2)תקרת הכנסה לריבית בגין נזקי גוף (3)
2013​​602,400​72,240​257,640
​2014​614,400​73,680​262,560
2015614,400​73,560​262,320​
2016608,40072,960300,000
2017606,00072,720299,040
2018608,40072,960300,000
2019615,60073,800303,600

(1) תקרת הכנסה שנתית מיגיעה אישית בלבד, כגון: משכורת, קצבה, הכנסה מעסק וכיו"ב, ליחיד, שנקבעה לו נכות מזכה לתקופה העולה על 364 ימים.

(2) 1. תקרת הכנסה לכל תקופת הנכות מיגיעה אישית ושלא מיגיעה אישית ליחיד, שנקבעה לו נכות מזכה לתקופה של 185 ימים ועד ל- 364 ימים.

2. תקרת הכנסה שנתית כוללת (מיגיעה אישית ושאינה מיגיעה אישית) ליחיד, שהכנסתו מיגיעה אישית בשנת המס היתה נמוכה מסכום תקרה זו, גם אם תקופת נכותו עולה על 364 יום.

(3) תקרת הכנסה שנתית כוללת (מיגיעה אישית ושאינה מיגיעה אישית וכן מריבית, המשולמת מכספים שהופקדו בפיקדון, בתוכנית חסכון או בקופת גמל, אשר מקורם בפיצויים או בכספי ביטוח שקיבל היחיד בשל פגיעת גוף) ליחיד, שהכנסתו מיגיעה אישית בשנת המס היתה נמוכה מסכום תקרה זו.

הליך בקשה לפטור ממס

לקבלת אישור מס הכנסה על פטור ממס יש לפעול כמפורט:

 1. יחיד שנקבעה לו נכות מזכה שאינה בוועדה לצורכי מס הכנסה, יגיש למס הכנסה בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים (טופס 169א) בצירוף עותק נאמן למקור של פרוטוקול הוועדה הרפואית או צילום תעודת עיוור, לפי העניין.
 1. יחיד, שטרם נקבעה לו נכות מזכה, ומבקש לעבור ועדה רפואית לצורכי מס הכנסה, המתקיימת ע"י המוסד לביטוח לאומי (המכונה גם ועדה רפואית מדרג ראשון), צריך להגיש למשרד מס הכנסה הסמוך למקום מגוריו בקשה הכוללת את המפורט להלן:
 • כל המסמכים הרפואיים המתייחסים לבקשתך כגון: חוות דעת רפואיות, סיכומי מחלות, צילומי רנטגן, תוצאות בדיקות רפואיות. (המסמכים לא יוחזרו למבקש בתום הטיפול). 
 • קבלה על תשלום ההוצאות של המוסד לביטוח לאומי, כפי שנקבע על ידי המוסד (שובר תשלום חתום ע"י הבנק). ניתן לקבל את שובר התשלום במשרדי מס הכנסה או במשרדי המוסד לביטוח לאומי. יש לשלם את שובר התשלום בסניפי הבנקים, ולצרפו למסמכי הבקשה לפטור ממס.​​
  סכום השובר לתשלום למוסד לביטוח לאומי בשנת 2019 – 659 ₪.

שים לב!

אי פירוט ליקוי או פגימה ואי צירוף מסמכים רפואיים לטופס 169א עלול לגרום לכך שלא יקבעו אחוזי נכות בגין הליקוי או הפגם.

המוסד לביטוח לאומי אינו מקבל בקשות לזימון לוועדה רפואית לצרכי מס הכנסה ללא טופסי הפניה מרשות המסים.

3. לאחר מילוי הטפסים ותשלום האגרה, יש להגישם למשרד מס הכנסה אליו שייך המבקש. מסמכים אלה יועברו לביטוח לאומי לצורך קביעת מועד הוועדה הרפואית.

4.  הזמנה להתייצב בפני הוועדה הרפואית תשלח למבקש על ידי הביטוח הלאומי ובה יפורטו המועד ומקום קיום הוועדה הרפואית.

5. בטופס בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים (169א) ניתן לבקש כי הוועדה הרפואית תתכנס שלא בנוכחות המבקש. יתכן, שלמרות הבקשה שלא להופיע בפני הוועדה, יתעורר צורך בכך, והמבקש יוזמן לבדיקת רופא הוועדה הרפואית ויהיה עליו להתייצב.

לידיעתך, יתכן שתוזמן למספר רופאים, בהתאם למומחיות הנדרשת, לפי הליקויים והמחלות שצרפת לגביהם מסמכים.

6.  אם המבקש לא יתייצב בפני הוועדה הרפואית במועד שנקבע בהזמנה, מבלי להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי, לפחות 4 ימים לפני מועד התכנסותה, או מבלי לתת סיבה מתקבלת על הדעת לאי ההתייצבות, יראו  את הבקשה כאילו לא הוגשה. במקרה כזה, יהיה על המבקש להגיש בקשה חדשה לקביעת אחוזי נכות, אשר תהא כרוכה בתשלום.

7.   לאחר שהוועדה הרפואית תקבע את אחוזי הנכות, מזכירות הוועדה תשלח את החלטתה בדבר קביעת אחוזי הנכות אל משרדי מס הכנסה ואל המבקש. לאחר קבלת החלטת הוועדה הרפואית במשרדי מס הכנסה, תשלח הודעה בכתב למבקש בדבר הזכאות לפטור ממס בצירוף העתק פרוטוקול הוועדה הרפואית.

ערר וערעור

הגשת ערר על החלטת הוועדה הרפואית

יחיד המעוניין לערער על החלטת הוועדה, מתבקש:

 א. להגיש למשרד מס הכנסה מכתב ערר מנומק, בצירוף האסמכתאות הרפואיות הרלוונטיות, בתוך 45 יום מהיום בו התקבלה הודעת מס הכנסה על החלטת הוועדה הרפואית ותוצאותיה.

ב.  לצרף לבקשת הערר אישור על תשלום שובר ערר. סכום שובר הערר לתשלום  למוסד לביטוח לאומי בשנת 2019 הוא 950 ₪.​

לתשומת ליבך,

א. ניתן לבקש מוועדת הערר לדון גם בליקויים רפואיים שלא הועלו בפני הוועדה הרפואית מדרג ראשון.

ב. לוועדת הערר יש סמכות לבטל או לשנות את החלטתה של הוועדה הרפואית מדרג ראשון, גם בגין ליקויים עליהם לא ערער המבקש.  

הגשת ערעור על החלטת ועדת הערר

יחיד המעוניין לערער על החלטת ועדת הערר, יכול להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 60 יום ממועד קבלת הודעת מס הכנסה על החלטת ועדת הערר.

ועדה רפואית עקב החמרה

יחיד, שנקבעה לו נכות בוועדה רפואית, וחלה החמרה במצבו, יכול לאחר חצי שנה ממועד הוועדה הרפואית הקודמת, להגיש בקשה לוועדה רפואית (להלן: "ועדת החמרה") באופן דומה לוועדה רפואית מדרג ראשון.

את הבקשה לוועדת ההחמרה יש להגיש במשרד מס הכנסה הסמוך למקום המגורים בצירוף:

א. הטפסים, מסמכים רפואיים ושובר תשלום כמפורט בסעיף 2 ב"הליך בקשה לפטור ממס".

ב. המסמכים הרפואיים המעידים על ההחמרה.

יובהר:

 • לברור פרטים על מצב הפנייה, לאחר העברת המסמכים למוסד לביטוח לאומי, ניתן לפנות לסניף הביטוח הלאומי המטפל
 • הודעה על החלטת הוועדה הרפואית תשלח מהמוסד לביטוח לאומי. בנוסף, משרד מס הכנסה ישלח לך הודעה לגבי זכאותך לפטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודה, בהתאם להחלטות הוועדה, בצירוף העתק פרוטוקול הוועדה הרפואית.
 • מטעמי סודיות, לא ניתן למסור מידע על החלטות הוועדה הרפואית בטלפון. 

מימוש הזכאות לפטור ממס

 • יחיד, שנקבעה לו נכות מזכה לצמיתות, יקבל אישור כללי המופנה למעסיק או למשלם הקצבה. האישור יימסר על ידי המבקש למעסיק או למשלם הקצבה, אם מדובר במעסיק או משלם אחד. האישור תקף גם לשנים הבאות.
 • אם יש לך מספר מעסיקים / משלמים, או שתקופת נכותך איננה לצמיתות עליך לפנות למשרד מס הכנסה בבקשה לאישור על פטור מניכוי מס למעסיקים ו/או למשלמים, לפי העניין (תיאום מס).
 • יחיד, שנקבעה לו נכות מזכה לשנות המס שקדמו לשנת המס הנוכחית, רשאי להגיש בקשה להחזר מס לגבי כל אחת משנות זכאותו לפטור. בקשה להחזר מס ניתן להגיש לתקופה של עד שש שנים שקדמו לשנת המס הנוכחית (בשנת 2019 ניתן להגיש בקשות להחזרי מס משנת 2013 ואילך).

יחיד, שהגיש דוחות שנתיים או בקשות להחזר מס לשנות המס בהן הוא זכאי לפטור כאמור, טרם קביעת הנכות, יגיש בקשה לתיקון הדוחות ולמימוש הפטור בשנים הללו (עד 6 שנים אחורה), בכפוף להנחיות לתיקון שומות בשל פטור ממס עקב נכות.

ניתן להיעזר במדריך להגשת בקשה להחזר מס, לחץ כאן למדריך:

https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomeTaxGuideHehzerMas.aspx

2. זיכוי בגין החזקת קרוב במוסד מכוח סעיף 44 לפקודה

​סעיף 44 לפקודה קובע – "בחישוב הכנסתו החייבת של תושב ישראל, שהוא או בן זוגו, שילם בשנת המס בעד החזקתם במוסד מיוחד של ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן בשל החזקת ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית במוסד מיוחד, יותר לו זיכוי ממס של 35% מאותו חלק מהסכומים ששילם העולה על 12.5% מהכנסתו החייבת".

התשלומים לפי סעיף זה כוללים את כל הסכומים ששולמו בעד החזקה במוסד, לרבות תשלומים עבור טיפול רפואי ע"י המוסד.

לקבלת הזיכוי יש להגיש בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת (טופס 116א) וכן את המסמכים המעידים על לקות הקרוב.

בקשות לזיכוי בגין החזקת קרוב במוסד מטופלות רק בדרך של הגשת בקשה להחזר מס או דוח שנתי.

3. נקודות זיכוי בגין ילד עם מוגבלות לפי סעיף 45

​סעיף 45 לפקודה קובע – "יחיד תושב ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק, עיוור או עם מוגבלות שכלית התפתחותית אושהיה לבן זוגו ילד כאמור, יובאו בחשבון בחישוב המס שלו או של בן זוגו שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד כאמור".

רשות המסים הרחיבה את הזכאים להקלות, גם לגבי הבאים:

1.     הורה לילד שוועדת השמה קבעה שהילד זכאי להשמה בחינוך מיוחד.

2.     הורה לילד שטרם מלאו לו 19 שנים (קטין), המקבל גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.

3.     הורה לילד שמלאו לו 19 שנים, ונקבעה לו דרגת אי כושר להשתכרות בשיעור של 74% ומעלה לצמיתות, והוא סמוך לשולחן הוריו.

מימוש הזכאות לנקודות הזיכוי תתאפשר באחת מהדרכים הבאות:

 • באמצעות מילוי טופס 101 אצל המעסיק – במקרה של זכאות לגמלת ילד נכה ובצירוף אישור על גמלה זו.
 • באמצעות בקשה לתיאום מס ולהקלה בחישוב המס בשנה הנוכחית – יש למלא טופס 116א, ולצרף מסמכים כמפורט בטופס.
 • באמצעות בקשות להחזרי מס לשנות המס הקודמות. יש למלא טופס 135, ולצרף מסמכים  כמפורט בטופס.

במקרה של הורים לילד הזכאי לגמלת ילד נכה, גרושים/פרודים שאינם מנהלים משק בית משותף, שני ההורים זכאים לנקודות הזיכוי הללו.

לתשומת ליבך:

 1. אם שילמת הוצאות החזקת ילד במוסד מיוחד, יהיה עליך לבחור בין קבלת זיכוי בגין החזקת קרוב במוסד לפי סעיף 4 לפקודה לבין קבלת נקודות זיכוי בגין ילד עם מוגבלות לפי סעיף 45 לפקודה.  
 1.  התנאי לזיכוי לפי סעיפים 44 או 45 לפקודת מס הכנסה הוא שהכנסת הקרוב, נטול היכולת, אינה עולה בשנת המס על 169,000 ₪ (נכון לשנת המס 2019) במקרה של יחיד או 271,000 ₪ (נכון לשנת המס 2019) לנטול היכולת ובן זוגו, אם הוא נשוי.​

4. משיכה מוקדמת מרכיב תגמולים בקופת גמל בשל נכות

לפי תקנות מס הכנסה, מי שנקבעה לו או לקרובו נכות רפואית צמיתה בשיעור של 75% לפחות לפי סעיף 9(5) לפקודה, זכאי למשוך בפטור ממס את כספי התגמולים מקופת גמל, ובלבד שהיה עמית בקופת הגמל לפני שנקבעה לו או לקרובו הנכות.

הגדרת "קרוב" – "בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מהם".

משיכה מוקדמת מקופת גמל במקרה של ילד נכה:

הורה, לילד הזכאי לגמלת ילד נכה צמיתה בשיעור המרבי (בשנת המס 2019 השיעור המרבי הוא 188%), רשאי להגיש בקשה למשיכת כספי קופת הגמל שלו בפטור ממס, גם ללא אישור על נכות רפואית של הילד.

במקרים בהם שיעור הגמלה נמוך מהשיעור המרבי, ניתן לפנות לוועדה רפואית לצורכי מס הכנסה (כמפורט בסעיף 1 במדריך – "הליך בקשה לפטור ממס"​), וככל שזו תקבע נכות רפואית צמיתה בשיעור של 75% ומעלה, ניתן יהיה למשוך כספים מהקופה בפטור ממס.

יודגש, כי הפטור ממס במשיכה מוקדמת מקופת גמל, יינתן רק במקרה בו מועד תחילת הנכות הרפואית הוא לאחר תחילת ההפקדות לקופת הגמל.

5. פטור על קצבת יחיד שפרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבהדברי הסבר:

לפי סעיף 9א לפקודה, הזכאות לקבלת פטור ממס על הכנסה מקצבה המשתלמת ממעסיק או מקופת גמל (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וכיו"ב) וכן קצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, מותנית בהגעתו של האדם לגיל הפרישה על פי החוק.

עם זאת, בהגדרת "גיל פרישה" נקבע כי יראו אדם כמי שהגיע לגיל פרישה אף אם: "הוא פרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר, שנקבעה על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5) (ראה – "נכות מזכה" בסעיף 1 למדריך).

יודגש כי הזכאות לפטור ממס על הקצבה בשל הנכות, היא רק במקרים בהם נותקו יחסי עובד-מעסיק בשל הפגיעה אשר גרמה לנכות שהביאה לפרישתו של העובד. כלומר, אם נקבעה לך נכות שלא בסמוך לפרישה, ואין קשר סיבתי בין הפרישה  לבין הנכות, אזי לא יחול הפטור.

הליך מימוש ההטבה:

יחיד, שפרש פרישה מוקדמת בשל נכות ומקבל קצבה או קצבת אבדן כושר עבודה, יגיש למשרד מס הכנסה את הודעת המעסיק על פרישה מעבודה של עובד (טופס 161). (המעסיק יסמן בטופס את סיבת הפרישה) בצירוף אישור על הנכות המזכה. משרד מס הכנסה יפיק למקבל הקצבה אישור על ניכוי מס במקור הכולל פטור ממס על הקצבה (בשנת המס 2019 סכום הפטור עומד על 4,155 ₪ בחודש). את האישור יש למסור למשלם הקצבה.

6. הקלות במס רכישה

תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה – 1974 (להלן: "תקנות מס רכישה")  מעניקה הקלה בתשלום מס רכישה לעיוור ולנכה, כהגדרתם בתקנות, כמפורט להלן:

עיוור – לגבי רכישות החל מיום 6.12.2016: מי שקיבל  תעודת עיוור, שהונפקה על ידי השירות לעיוור של משרד הרווחה

והשירותים החברתיים, שתאריך ההנפקה, שהוטבע בה הוא מיום 1.1.1994 ואילך, ותוקפה לצמיתות. 
לגבי רכישות לפני 6.12.2016: העיוור יופנה לוועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות, ככל שתקבע לו נכות מזכה, יוכל להינות מההקלה.

נכה, כהגדרתו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט – 1959 [נוסח משולב] או בחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד – 1954, שנקבעה נכותו לצמיתות בשיעור של 91% ומעלה.

נפגע, כמשמעותו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל – 1970, שנקבעה נכותו לצמיתות בשיעור של 91% ומעלה.

נכה, כהגדרתו בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז – 1957, שנקבעה נכותו בשיעור של 50% ומעלה והוא זכאי לתגמולים מאוצר המדינה לפי חוק זה.

כה תאונת עבודה, כמשמעותו בסעיף 103 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995, הזכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבה או מענק לפי פרק ג' לחוק ודרגת נכותו לצמיתות כתוצאה מתאונת עבודה אינה פחותה מ – 50%.

נכה עפ"י פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995, שנקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות לצמיתות, בשיעור של 75% לפחות.

וכן אחד מהבאים, שנכותו נקבעה לפי תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות), התש"ם – 1979:

1. נכה תאונת דרכים, שנקבעה לו נכות של 50% ומעלה לצמיתות.

2. נכה משיתוק או קטוע יד או רגל, שאחוז נכותו לצמיתות כתוצאה מפגימות אלה היא 50% ומעלה.

3. נכה, שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 100% או נכות צמיתה של 90% לפחות מחמת שלקה 

באיברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השונים, שבלעדיו היה  נקבע אחוז נכות של 100% לפחות.

ההקלה במס רכישה היא בעת רכישת דירת מגורים או בעת רכישת קרקע לשם בניית דירה. הזכאות להקלה, מותנית בכך שהנכס הנרכש אכן ישמש למגורי הזכאי להקלה.

הזכאי להקלה, יכול ליהנות ממנה פעמיים בלבד במשך כל חייו.

ברכישת זכות במקרקעין, הנרכשת על-ידי בני זוג, שרק אחד מהם זכאי להקלה, מוענקת  ההקלה לשני בני הזוג. כך גם

במקרה, שהזכות נרכשת על-ידי שני יחידים, שרק אחד מהם זכאי להקלה, והם נישאו תוך 12 חודשים מיום רכישת הזכות.

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים
דילוג לתוכן