זכויות עובדים

לקוחות נכבדים,

הנדון: יחסי עובד מעביד

בשל אכיפה מוגברת לאחרונה של משרד התמ"ת הרינו להביא לידיעתכם תמצית דיני העבודה החלים על המעסיקים.

א. על כל עובד למלא טופס 101 ולצרף צילום תעודת זהות כולל ספח עדכני – טרם תחילת עבודתו.

ב. על כל עובד/ת החל מגיל 21 לגבר ו-20 לאישה ועד לגיל פרישת חובה ע"פ החוק. (בתנאים מסוימים)

החל מ-1.1.2009 כל עובד יהיה זכאי לביצוע הפרשות לפנסיה לכשישלים 6 חודשי עבודה.
עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל ביטוח פנסיוני יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון, ביצוע

ההפרשות יחל לאחר שלושה חודשי עובדה רטרואקטיבית או בתום שנת המס המוקדם מבינהם.

ראה להלן טבלת שיעורי ההפקדות על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק:

החל מיום …ואילךהפרשות מעבידהפרשות עובדהפרשות המעבידלפיצוייםסה"כ
1.1.20124.16%4.16%4.18%12.5%
1.1.20135%5%5%15%

ג. חוק הודעה לעובד מחייב מעביד למסור לעובד – תוך 30 יום מיום התחלת עבודתו – הודעה בכתב, שבה יפורטו את תנאי העבודה של העובד. אם היה העובד נער כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, התשי"ג 1953 – לא יאוחר משבעה ימים. – מצ"ב טופס דוגמא הודעה זו אינה הסכם עבודה, אלא הודעת המעביד בדבר עיקר תנאי העבודה; אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

ד. בהתאם לתיקון 24 יש להחתים את העובד בתום כל יום עבודה/חודש על דוח שעות עבודה או להתקין שעון נוכחות בעסק.

ה. יש לנהל דוח ימי חופשה וימי מחלה שנוצלו ע"י העובד ובמקביל לוודא כי בתלוש השכר יתרות חופשה וימי מחלה תואמים לרישום אצלכם.

למידע מלא בדבר זכויות עובדים – ניתן למצוא באתר המשרד – מאמר בגין זכויות לעובד על תנאי עבודה.

נשמח לעמוד לרשותכם במתן הסברים והבהרות.

בכבוד רב,
ניר שירן ושות'
רואי חשבון

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים

חוזר 10.21 – תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות העבודה) (תיקון מס'9), התשפ"א- 2021

7    באפריל   2021 ללקוחותינו שלום,   ביום 16.3.2021 פורסמו ברשומת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון

קרא עוד »

חוזר 9.21 – ניתן למנוע מעובד שלא התחסן נגד נגיף הקורונה להגיע לעבודה או להתנות את התייצבותו בהצגת בדיקת קורונה שלילית אחת לשבוע

7    באפריל   2021 ללקוחותינו שלום,     ניתן למנוע מעובד שלא התחסן נגד נגיף הקורונה להגיע לעבודה או להתנות את התייצבותו בהצגת בדיקת קורונה שלילית

קרא עוד »
דילוג לתוכן