חוזר 10.21 – תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות העבודה) (תיקון מס'9), התשפ"א- 2021

7    באפריל   2021

ללקוחותינו שלום,  

ביום 16.3.2021 פורסמו ברשומת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 9), התשפ"א-2021 (להלן: "תקנות") אשר עוסקות בהקלות מסוימות לעניין הגבלת פעילות במקומות עבודה. להלן עיקרי התקנות: בסעיף 1 לתקנות, הוסף המונח "כנס מקצועי" והוגדר ככנס מקצועי או השתלמות מקצועית שמקיים מעסיק לעובדיו, ושכוללים הרצאות פנים אל פנים, ולמעט כנס או השתלמות מעשיים הדורשים השתתפות פעילה של העובדים. בתקנה 4 לתקנות, בוטלה החובה במדידת חום לעובדים המגיעים למקום העבודה.

עוד בוטלה ההוראה לפיה מקום האכילה/שתיה לעובד יתבצע ככל הניתן בחדרו הקבוע. בנוסף, נקבע כי המעסיק רשאי לאפשר פעולות בחדר אוכל, שטח סגור וכנס מקצועי בכפוף לתנאים הבאים:

ישיבה בשטח פתוח בחדר אוכל המיועד לשימוש העובדים, ובלבד שהשולחנות יוצבו במרחק שלא יפחת משני מטרים בין שולחן לשולחן;  

שהיית עובד בשטח סגור תתאפשר בכפוף להצגת אישור "תו ירוק" בכניסה ובהתאם לפרוט הבא:

מכון כושר או סטודיו במקום העבודה, בכפוף להגבלות התפוסה הקבועות בתקנות. בנוסף, לא יופעל ג'קוזי ולא תופעל סאונה במקום וכניסת עובדים תותר בתיאום מראש.

ישיבה בחלל סגור בחדר אוכל המיועד לשימוש העובדים, ובלבד שהמעסיק מאפשר איסוף עצמי לכלל העובדים. כנס מקצועי, לרבות כנס הכולל הגשת מזון ומשקאות ובלבד שתותר השתתפות בכנס גם באמצעי מקוון שיאפשר השתתפות של עובדים מרחוק.  

תחילתן של התקנות ביום 18 במרס 2021 ותוקפן יהיה עד 14 באפריל 2021.  

בכבוד רב
ניר שירן ושות'
רואי חשבון                
שיתף עמוד:
מאמרים נוספים

חוזר 24-21 – נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח עבור החודשים מאי – יוני 2021

15    ביולי   2021 ללקוחותינו שלום, באתר רשות המסים נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪ עבור

קרא עוד »
דילוג לתוכן