חוזר 29.21 – הפחתה נוספת בשימוש במזומנים ושיקים מיום 1.8.2022

24    בנובמבר   2021

  ביום 27.10.2021 אישרה ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת את הצו של שר האוצר, בעניין הפחתת העסקאות במזומן המותרות בחוק, כך שהסכום המרבי אשר יותר לתשלום אצל עוסק יעמוד על 6,000 ₪ במקום 11,000 ₪, ובין אנשים פרטיים יעמוד על 15,000 ₪ במקום 50,000 ₪, למעט, בעת רכישת רכב ע"י אדם פרטי בו התקרה תעמוד על 50,000 ₪.
מדובר על צו שהתקבל לפי החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018, אשר נכנס לתוקף ביום 1.1.2019 וקובע הגבלות על תשלום במזומן, בין אם מדובר במטבע ישראלי או זר, והגבלות על שימוש בשיקים וחובת דיווח על רוכש זכות במקרקעין.
בחוק נקבעו סנקציות בגין הפרת הוראותיו. ההגבלות חלות על שימוש במזומנים. הן על המשלם והן על המקבל אותם. הן על עוסקים והן על אנשים פרטיים.
אפילו אם המזומנים יתקבלו כשכר עבודה, הלוואות, תרומות ומתנות.
בבחינה שנערכה במשרד האוצר לקראת הכנת הצו לעדכון הסכומים נמצאה מגמת ירידה בדפוסי גידול המזומן בתקופה של כניסת החוק לתוקף, שנבלמה עם פריצת משבר הקורונה, וכן נמצא המשך גידול בשימוש באמצעי תשלום אלקטרוניים כתחליף למזומן שנמשכת בשנים האחרונות.
כמו-כן, אישרה הוועדה את התקנות של שר המשפטים לפיהן יוטל קנס מנהלי בגין הפרת החוק ע"י אנשים פרטיים. בחוק נקבעו הוראות בנוגע למתן או קבלת תשלום במזומן או בצ'ק, שהפרתן מהווה עבירה פלילית בגינה ניתן להגיש כתב אישום.
הקנסות המנהליים שאושרו יהוו חלופה לכתב אישום ויאפשרו אכיפה יעילה יותר .
כאמור, הוועדה אישרה את שיעורי הקנסות המנהליים שיהיו :
1.    אם התשלום במזומן, התשלום בצ'ק או צ'ק מוסב הוא עד 25,000 ₪, שיעור הקנס המנהלי יעמוד על 10% .
2.    אם התשלום במזומן, התשלום בצ'ק או הצ'ק המוסב הוא מ-25,000 ₪ עד 50,000 ₪, שיעור הקנס המנהלי יעמוד על 15% .
3.   אם התשלום במזומן, התשלום בצ'ק או הצ'ק המוסב גבוה מ-50,000 ₪, שיעור הקנס המנהלי יעמוד על 25% .
4.   לעניין מקבל תשלום במזומן עבור שכר עבודה בסכום של מ-6,000 ₪ ועד 8,500 ₪, שיעור הקנס המנהלי יעמוד על 5% .
עוד נקבע כי בעבירה מנהלית חוזרת יתווסף על הקנס המנהלי הקבוע לאותה עבירה, סכום השווה לקנס המנהלי הראשון. נקבע שעבירה מנהלית חוזרת תהיה עבירה שנעברה בתוך שנתיים מהעבירה הקודמת של אותה הוראה בחוק שבגינה הוטל הקנס המנהלי. וכן נקבע כי מיום 1.8.2022 לא יוטל קנס מנהלי על עובר עבירה של קבלת תשלום שכר עבודה במזומן בסכום של עד 8,500 ₪, אלא אם נשלחה לו התראה לפיה אם יעבור את העבירה פעם נוספת יוטל עליו קנס מנהלי בשל אותה עבירה .    
נזכיר כי החוק קובע הגבלות על תשלום בכסף מזומן, בין היתר, כמפורט להלן :
1.  עוסק לא ייתן או יקבל תשלום במזומן עבור עסקה במסגרת עסקו. אדם שאינו עוסק (לרבות עוסק שלא במסגרת עסקו), לא ייתן תשלום במזומן לעוסק, אם מחיר העסקה עולה על 11,000 ₪ ( מיום 1.8.2022 – 6,000 ₪).
2.  אדם שאינו עוסק (לרבות עוסק שלא במסגרת עסקו), לא יקבל או ייתן לאדם אחר תשלום במזומן עבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על 50,000 ₪ (מיום 1.8.2021 – 15,000 ₪ למעט לגבי מכר רכב פרטי שיישאר עד 50,000 ₪).
3.  עוסק לא יקבל תשלום במזומן מתייר עבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על 55,000 ₪.
4.  עו"ד או רו"ח לא יקבל, במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח, סכום במזומן העולה על סך של 11,000 ₪ או 50,000 ₪, לפי העניין, לכל שירות עסקי (מיום 1.8.2022 – 6,000 ₪ או 15,000 ₪ בהתאמה). 5.  אדם לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה או כהלוואה (למעט ביחס להלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח) אם עולים הם על סך של 11,000 ₪ (מיום 1.8.2022 – 6,000 ₪). 6.  אדם לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה, אם הסכום עולה על סך של 50,000 ₪ (מיום 1.8.2022 – 15,000 ₪). ההגבלות המפורטות לעיל, לא יחולו על תשלומים במזומן, בין קרובי משפחה (למעט בעניין שכר עבודה), וכן על רשות מרשויות המדינה (שיקבעו בצו).
עוד נזכיר כי רוכש זכות במקרקעין חייב בהגשת הצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, יכלול בהצהרה אחד מאלה:
1.    פרטי אמצעי התשלום שבו ניתנת התמורה בצירוף אסמכתאות.
2.    הצהרה כי במועד מתן ההצהרה פרטי אמצעי התשלום אינם ידועים לו. אולם, יהיה חייב לדווח את פרטי אמצעי התשלום תוך שישה חודשים, מהמועד שבו החזקה במקרקעין נמסרה לרוכש או ניתנה לפקודתו.
 בנוסף, החוק קובע הגבלות על שימוש בשיקים והסבתם, בין היתר, כמפורט להלן:
1.   עוסק לא ייתן ולא יקבל , תשלום בשיק עבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב.
2.   אדם לא יקבל ולא ייתן לאדם אחר תשלום בשיק העולה על סך של 5,000 ₪, עבור עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה או מתנה, בלי ששמו או שם המקבל נקוב בשיק כנפרע או כנסב.
3.    אדם לא ייתן לעוסק, תשלום בשיק עבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששם העוסק נקוב בשיק כנפרע או כנסב.
4.   אדם לא יסב ולא יקבל שיק מוסב, מבלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.  החוק מטיל סנקציות על עוסק אשר יפר את הוראות החוק. על המפר עשוי להיות מוטל עיצום כספי. תשלום בגין העיצום הכספי לא יגרע מאחריות פלילית בשל הפרת הוראות החוק. החוק לא חל לגבי הסכמי הלוואה ועסקאות שנכרתו לפני שנת 2019 (למעט עסקאות מתמשכות לקבלת שירות או מכר של זכות שכירות). וכן על שיקים שהופקדו למשמרת בבנק, בנק בדואר או אצל בעל רישיון למתן שירות פיקדון ואשראי לפני שנת 2019.  

   
      בכבוד רב                                                                                                                            ניר שירן ושות'                                                                                                      
     רואי חשבון                
שיתף עמוד:
מאמרים נוספים
דילוג לתוכן