מענק לשכירים בעלי שליטה ועצמאים פעימה שנייה

ללקוחותינו שלום,

ביום 24 באפריל 2020 הממשלה התקינה תקנות שעת חירום הכוללים  תנאים לזכאות מענקים עקב משבר הקורונה שיחולו על בעלי שליטה ועצמאים .

להלן עיקרי התנאים :

מענק לשכירים בעלי שליטה:

3 תנאי זכאות למענק לשכירים בעלי שליטה:

 • שכיר בעל שליטה שבשנת 2019 מלאו לו 20 שנים או יותר.
 • שולמה לו משכורת לפחות במשך שישה חודשים החל מ01/09/19 ועד 29/02/2020.
 •  היה בעל שליטה לפחות מ 01/10/2019  ועד ליום הגשת התביעה למענק.

 הכנסה חייבת לשכיר בעל שליטה:

הכנסתו החייבת בצירוף החלק היחסי שלו במישרין או בעקיפין, בקבלת זכויות לרווחים בחברה, בשנת 2018 אינה עולה על סכום של מיליון ש"ח.

לעניין שכיר בעל שליטה בחברת מעטים חדשה הכנסתו החייבת של השכיר בעל השליטה לשנת 2019 ,אינה עולה על סכום של מיליון ש"ח .

הייתה לשכיר בעל השליטה ולבן זוגו, הכנסה חייבת שאינה מיגיעה אישית, יראו, מחצית מאותה הכנסה חייבת כהכנסה חייבת לכל אחד מבני הזוג.

הכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו עולה על סכום של 714 ש"ח.

ישנה ירידה במחזור החברה ממנה קיבל משכורת מעל 25% מ-1.3.2020 עד 30.6.2020 לעומת תקופה מקבילה.

חברה שהחלה לעסוק בעסק או במשלח יד לאחר יום 01/03/2019  יראו את מחזור הבסיס בשנת 2019 מיום תחילת העיסוק עד 29/02/2020 מחולק במס חודשי העיסוק ומוכפל ב-4.

4 תנאי זכאות למענק לשכירים בעלי שליטה:

 • ספרי החברה קבילים.
 • הוגשו הדו"חות לשנת 2018 ,ולעניין חברת מעטים חדשה: הוגש דוח 2019 והדו"חות התקופתיים למע"מ.
 • סכום המענק שיתקבל הינו מכפלת 70% מסכום הכנסת עבודה ממוצעת חודשית בשנת 2018 .בחברת מעטים חדשה- סכום הכנסת עבודה ממוצעת בשנת 2019 מוכפל ב-70%.
 • ישנה תקרת מענק מקסימלית של 10,500  ש"ח בגין  הכנסה חודשית של  40,000 ש"ח.

        מ 40,000 ש"ח לעד 83,330  ש"ח, יופחת מסכום המענק המקסימלי שגובהו 10,500 ש"ח, סכום השווה     

       ל 17.3% מהסכום שבו עולה הכנסת העבודה החודשית על 40 אלפי ש"ח.

הגשת המענק החל מ 03/05/2020 עד 12/07/2020 

5  תנאי זכאות למענק לעצמאיים התקנות של הפעימה השנייה לעצמאיים, מבוססות על אותן הגדרות של הפעימה הראשונה עם השנויים כלהלן:

 • הכנסתו החייבת לשנת המס 2018 אינה עולה על 1 מיליון ש"ח, לעומת 240 אלפי ש"ח בפעימה הראשונה.
 • הכנסה מינימאלית מעסק תעמוד על 5,688 ש"ח לשנה, לעומת סך 24,000 ש"ח לשנה בפעימה הראשונה.
 • בוטלה תקרת התלות בבני זוג, בפעימה הראשונה הייתה תקרה להכנסה החייבת של שני בני הזוג עד לסכום של  340 אלפי ש"ח.
 •  ירידה במחזור מעל 25% נמדדת מ01/03/2020  עד 30/06/2020  לעומת תקופה מקבילה, בפעימה הראשונה ההשוואה נעשתה לגבי החודשים מרץ ואפריל.
 • סכום המענק שווה ל-70% מסכום ההכנסה החודשית הממוצעת של העסק, לעומת 65% בפעימה הראשונה

התקרה המקסימלית למענק הינה 10,500 ₪ , לעומת 6,000 ש"ח בפעימה הראשונה.

6 תנאי זכאות למענק לעצמאיים:

 •  הנוסחה של 70% מסכום ההכנסה הממוצעת מעסק תקפה עד להכנסה של 40,000 ש"ח, לעומת 16,000 ש"ח בפעימה הראשונה.
 • רווח מעל 40,000 ש"ח ועד מקסימום של 83,330 ש"ח, יופחת מהסכום העודף סך השווה ל- 17.3% מהסכום שבו עולה הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק על 40 אלפי ש"ח. לעומת מרווח בין 16 אלפי ש"ח ל 20 אלפי ש"ח לחודש, שבו הופחתו  75% מהסכום שעלה  על 16 אלפי ש"ח.
 • בפעימה השנייה יש תוספת לעסק קטן לפי מחזור עד 300 אלפי ש"ח לשנה כלהלן:
 • אם המחזור של העסק לחודש בין 1,500 ש"ח עד 8,333 ש"ח מגיע לו תוספת של 700 ₪
 • אם המחזור של העסק לחודש בין 8,334  ש"ח עד 16,667 ש"ח מגיע לו תוספת של 1,875 ש"ח.
 • אם המחזור של העסק לחודש בין 16,667 ש"ח עד 25,000 ש"ח מגיע לו תוספת של 3,025 ש"ח.

תנאי זכאות למענק לעצמאיים:

המענק חייב רק במס הכנסה.

עצמאי בעל עסק חדש: שהחל לעסוק בעסק או משלח יד בשנת 2019 ,ומי שהחל לעסוק בעסק או משלח יד בשנת  2018 והיו לו בשנה הזאת הפסדים. הגשת המענק עד 12/07/2020 לעומת 12/06/2020 בפעימה הראשונה.

מטרת חוזר זה הינה להביא לידיעתכם את עיקרי השינויים והעדכונים בחוק בנושאי המס שונים. לאור מורכבות חלק מהסוגיות, נמליץ על התייעצות עם משרדנו טרם ביצוע פעולות כלשהן.

יש לציין שאין בהצעות אלו משום תכנון מס ואינן המלצה לעשות או להימנע מלעשות מהלך כלשהו.

אין לראות בחומר המתפרסם בחוזר זה משום ייעוץ או חוות דעת כלשהיא. לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי.

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים

חוזר 24-21 – נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח עבור החודשים מאי – יוני 2021

15    ביולי   2021 ללקוחותינו שלום, באתר רשות המסים נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪ עבור

קרא עוד »
דילוג לתוכן