מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפרצות נגיף קורונה

ללקוחותינו שלום,

ביום שישי, 24.4.2020, אושר פיצוי לעסקים קטנים ובינונים שהמחזור השנתי לעניין מע"מ לשנת 2019
הוא בין 18 אלף ₪ ועד 20 מיליון שקל.

המענק יאפשר עוד נדבך בסיוע לעסקים הקטנים והבינוניים, ופיצוי יחסי להיקף הנזק, הנותן סיוע חלקי לתמיכה בהישרדותם. מדובר במודל חדש המבוסס על מספר שיטות, ובכלל זה פיצוי על בסיס השתתפות בהוצאות הקבועות כולל הוצאות העסקת עובדים, וכן מתמרץ עסקים יעילים, ועסקים שלא הוציאו את העובדים לחל"ת בתקופת המשבר, בחודשים מרץ-אפריל 2020.

שיעורי המענק הולכים וגדלים ככל שהיקף הפגיעה במחזור גדול יותר, וניתן להגיע למענק פיצוי של עד 400 אלף שקל לעסק שנפגע משמעותית. לחברות שמחזור עסקאותיהם בשנת 2019 , עד 300 אלף שקל המענקים נקבעו סכומים קבועים. בטווח של מ 300 אלף שקל ועד מיליון וחצי מדובר בנוסחה, המפצה באופן הדרגתי, כאשר אחוז הפגיעה במחזור הינו החל מ 25% והפיצוי נקבע כשיעור מהמחזור של מרץ אפריל 2019 והוא נע בטווח מ 3% ועד למקסימום של 15% מהמחזור. היקף הפגיעה מחושב ביחס ל חודשים מרץ-אפריל בשנת 2019 מול מרץ-אפריל 2020.

בעסקים מעל מיליון וחצי שקל ועד ל 20 מיליון שקל, הנוסחה יותר מורכבת, ומתבססת על התשומות שהיו לעסק, והיקף עלות העסקה של העובדים שהיו בחל"ת בחודשים מרץ-אפריל 2020 ויעילות העסק, וכוללת מקדמים שונים. כמו כן, יש לשים לב לכך שגם מלכ"ר זכאי לקבל את הפיצוי, כאשר שליש לפחות מההכנסות שלו הם ממכירת שירותים או מוצרים.

מובא בזאת הסבר בדבר הפיצוי המוצע לעסקים (מתייחס לחברות וליחידים) ואופן חישובו, כפוף לתנאי הזכאות

הבסיסיים ומחולק ל-3 רמות שונות של מחזורי הכנסות:

18,000 ₪ עד 300,000 ₪

300,001 ₪ עד 1,500,000 ₪

1,500,001 ₪ עד 20,000,000 ₪

סכום המענק יחושב בהתאם למחזורי הכנסות בשנת 2019.

חברות עד 300,000 ₪

מחזור עסקאות 2019             18,000 ₪ עד 100,000 ₪      700 ₪

מחזור עסקאות 2019           100,001 ₪ עד 200,000 ₪      1,875 ₪

מחזור עסקאות 2019           200,001 ₪ עד 300,000 ₪      3,025 ₪

חברות שמחזור עסקאותיהם 300,001 ₪ עד 1,500,000 ₪

המענק יחושב בהתאם לירידת המחזורים בין התקופה 3-4/2020 לבין 3-4/2019, כדלקמן:

זכאות למענק מוכפלת במחזורים 3-4/2019

ירידה במחזורים  של עד 25%                                                                0

ירידה במחזורים  של 25.1% עד 40%                                                 3%

ירידה במחזורים  של 40.1% עד 60%                                                 6%

ירידה במחזורים  של 60.1% עד 80%                                             10.5%

ירידה במחזורים  של מעל 80%                                                        15%

חברות שמחזור עסקאותיהם בשנת 2019 1,500,001 ₪ עד 20,000,000 ₪

סכום המענק יהא תלוי בירידת המחזורים בין התקופה 3-4/2020 לבין 3-4/2019,

וכן במקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות שלא יעלה על 30%.

סה"כ המענק יחושב על פי הנוסחה הבאה:

מקדם ההשתתפות (בהוצאות הקבועות) X % היקף המענק (בהתאם לירידה במחזורים) X  מחזור עסקאות 2019

תנאי זכאות בסיסיים לפיצוי

  • הפיצוי יינתן לעסקים (חברות ויחידים) שמחזור עסקאותיהם כהגדרתו בחוק מע"מ, למעט מכירות הוניות, בשנת 2019( להלן- "מחזור 2019" ) אינו עולה על 20 מיליון ש"ח
  • בנוסף נדרש,
    לגבי יחידים- שמחזור עסקאותיהם ב- 2019 עולה על 300,000 ש"ח
    לגבי חברות- שמחזור עסקאותיהם ב- 2019 עולה על 18,000 ש"ח
  • הירידה במחזור העסקאות (מרץ- אפריל 2020 ביחס למרץ- אפריל 2019)- עולה על 25% .
  • הירידה במחזורים- כתוצאה מהשפעות מגפת הקורונה
  • הניזוק הגיש דוחות למע"מ לתקופות הדיווח הרלבנטיות
  • הניזוק ניהל פנקסים כדין.

מחזור העסקאות ל- 2019 הינו המחזור שדווח לרשות המיסים עד ליום 1.3.2020 .לגבי עסק שהחל פעילותו במהלך 2019 ,יחושב מחזור שישוקלל ל- שנה. כלומר, מחזור מיום תחילת החודש העוקב לפתיחת העסק ועד 31.12.2019 ,יחולק בחודשי הפעילות ויוכפל ב-12 .שותפות ואיחוד עוסקים יחשבו ע"פ מחזור העסקאות המאוחד.

הגשת הבקשה:

הבקשה למענק תוגש בטופס מקוון עד 90 יום מיום 12.5.2020 (עד אמצע אוגוסט). הבקשה תכלול את כל הפרטים הדרושים לבחינת עמידתו של המבקש בתנאי הזכאות ולתשלום המענק.

(הגשת הבקשה תתאפשר לאחר אישור הממשלה )

השגה:

על החלטת רשות המיסים בעניין המענק הנתבע ניתן להגיש השגה בתוך 45 ימים ממועד קבלת ההחלטה. החלטה מנומקת בהשגה תינתן בכתב תוך 180 ימים.

על החלטה בהשגה ניתן להגיש השגה שניה, תוך 45 ימים ממועד קבלת ההחלטה בהשגה הראשונה. החלטה בהשגה השנייה תינתן בתוך 180 ימים ממועד ההשגה השנייה.

מטרת חוזר זה הינה להביא לידיעתכם את עיקרי השינויים והעדכונים בחוק בנושאי המס שונים. לאור מורכבות חלק מהסוגיות, נמליץ על התייעצות עם משרדנו טרם ביצוע פעולות כלשהן.

יש לציין שאין בהצעות אלו משום תכנון מס ואינן המלצה לעשות או להימנע מלעשות מהלך כלשהו.

אין לראות בחומר המתפרסם בחוזר זה משום ייעוץ או חוות דעת כלשהיא. לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי.

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים

חוזר 24-21 – נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח עבור החודשים מאי – יוני 2021

15    ביולי   2021 ללקוחותינו שלום, באתר רשות המסים נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪ עבור

קרא עוד »
דילוג לתוכן