משיכת כספים מקופות גמל לבעלי יתרה צבורה נמוכה

משיכת כספים מקופות גמל לבעלי יתרה צבורה נמוכה

לקהל לקוחותינו שלום רב,

הרינו להביא לידיעתכם כי ביום 24 במרץ 2014 פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 (להלן: "התקנות"), אשר במסגרתן נקבע כי עמית אשר באחד מחשבונותיו בקופת גמל קיימים כספי תגמולים, רשאי למשוך ללא תשלום מס, את כספי התגמולים מחשבונו בקופה בסכום חד פעמי שאינו עולה על 7,000 ש"ח, החל מיום 24 באפריל 2014 ועד ליום 31 במרץ 2015 בהתקיים התנאים המפורטים להלן.

הזכאים למשיכת הכספים:

עמית אשר בחשבונותיו בקופת גמל קיימים כספים, רשאי למשוך את כספי התגמולים מחשבונות אלו בקופה, בסכום חד פעמי פטור ממס, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

א. היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו, בקופת גמל לתגמולים, לא עולה על 7,000 ש"ח נכון ליום 31 בדצמבר
2012.
ב. לא הופקדו בגין העמית כספים לקופת גמל מיום 1 בינואר 2012 ואילך.
ג. לא הועברו לחשבונות העמית בקופת הגמל או מהם כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת
גמל אחרת לפי העניין, מיום 1 בינואר 2013 ואילך.

יש לציין, כי המשיכה כאמור חלה אך ורק על רכיב התגמולים ולא על רכיב פיצויים.

המועדים לביצוע המשיכה:

היה והתקיימו התנאים שהוזכרו לעיל אצל עמית בקופת גמל, רשאי העמית למשוך ללא תשלום מס את הכספים מחשבונותיו בקופות גמל, במשיכה חד פעמית, החל מיום 24 במרץ 2014 ועד ליום 31 במרץ 2015.
משיכה כאמור לאחר המועד האחרון (31 במרץ 2015), תהיה כרוכה בתשלום מס של 35%.

למי פונים לצורך משיכת הכספים בקופת גמל?

לצורך משיכת הכספים מקופת גמל, יש לפנות לחברה המנהלת של כל קופה ודרכה יתבצע התהליך, ולא על ידי פניה ישירה של העמית למס הכנסה.

להמשך בדיקת קיום חשבונות קופות גמל על שמכם לחץ/י כאן: https://itur.mof.gov.il/

יש לרשום את מספר ת.ז ומועד הנפקת תעודת הזהות באתר הנ"ל לצורך בדיקת קיום חשבונות.

מדריך זה נועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו משום יעוץ או חוות דעת.

ניר שירן ושות'
רואי חשבון

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים
דילוג לתוכן