ניכוי מס במקור מספקים ונותני שירותים

חוזר מיסים מספר 9.19

פקודת מס הכנסה קובעת כי כל המשלם או האחראי לתשלומה של הכנסת עבודה או של כל הכנסה אחרת שנקבעה בצו, ינכה בשעת התשלום מן הסכום המשתלם מס באופן ובשיעורים שנקבעו. 

 ברצוננו להדגיש כי הניכוי הינו באחריות הלקוח. ההמלצה שלנו היא לבדוק לפני כל תשלום לספק מה אחוז הניכוי שלו באתר מס הכנסה כמפורט להלן. לפי הסעיף בפקודה מנכים מס במקור לעובדים וכן פורסמו מספר צווים הקובעים

להלן סוגי הכנסה המחויבים בניכוי מס במקור:

  1. תקנות מס הכנסה (קביעת סוגי שכר כהכנסה). צו זה הינו רלוונטי לכל המשלמים. הצו קובע כי אדם המשלם שכר כנזכר לעיל (למעט יחיד המשלם שכר כאמור שלא בתחום עסקו או משלח ידו) המשלם; שכר אומנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שירותי משרד, שכר דירקטורים, ושכר ספורטאים. חייב לנכות מס במקור בשיעור המירבי הקבוע בחוק.
  2. תקנות מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) – החובה לנכות מס במקור מכל תשלום המבוצע לספק עבור נכס או שירות מכוח הצו שהוציא מס הכנסה, מותנה במחזור ההכנסות של העסק המשלם ובחובה החוקית לניהול ספרים בשיטה הכפולה. החריג היחיד שלגביו אין חובה לנכות מס במקור הינו תשלום לספק או נותן שירותים באופן חד פעמי בגין נכס או שירות שסכומם כולל מע"מ הינו לכל היותר 4,920 ש"ח. הניכוי במקור יחושב על בסיס הסכום כולל מע"מ, של התשלום, השיק או ההעברה הבנקאית לרבות סכומים ששולמו כמקדמות או סכומים ששולמו בגין רכישת נכסים. שיעור הניכוי במקור שיש לנכות אם אין אישור מפקיד השומה על שיעור נמוך יותר, הינו 30%.
  3. תקנות מס הכנסה (קביעת דמי שכירות כהכנסה לעניין ניכוי במקור). על פי צו זה תשלום בעד שכירות של מקרקעין שניתן לתבוע אותו כהוצאה, חייב בניכוי מס במקור של 35%. (אלא אם התקבל אישור אחר מפקיד שומה)

על מי חלה חובת ניכוי מס במקור

  1. מבחן המחזורים

בשנת 2019 הבדיקה תיעשה עפ"י מחזור של שנת 2017.  במידה והמחזור העסקי לשנת 2017

עולה על 5,300,000 ₪ כולל מע"מ – חלה חובה של החברה לנכות מס במקור.

2. חובת ניהול חשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה לפי הוראות ניהול ספרים, כדלקמן:

סוגי הנישומיםתנאים לחיוב במערכת חשבונות כפולה המחייבים בניכוי במקור ע"פ הצו
יצרןשמחזור עסקו עולה על 3,800,000 ש"ח או מעסיק 18 עובדים.
סיטונאישמחזור עסקו עולה על 3,800,000 ש"ח או מעסיק 4 עובדים ומעלה.
קמעונאישמחזור עסקו עולה על 3,800,000 ש"ח או מעסיק 7 עובדים ומעלה.
קבלניםשמחזור עסקם עולה על 3,800,000 ש"ח. אין קשר למספר העובדים.
בעל בית ספר לנהיגהשיש לו הכנסה מהפעלת 5 כלי רכב ללימוד נהיגה או יותר.
בעל בית ספרשמספר התלמידים בו עולה על 150.
סוחרי מקרקעיןשמחזור עסקם + עלות המלאי עולים על 11,400,000 ש"ח.
מתווכי מקרקעיןשהכנסתם מעמלות עלתה על 620,000 ש"ח.
סוחר רכבשמחזורו עלה על 11,400,000 ש"ח.
מתווך רכבשמחזורו עלה על 460,000 ש"ח.
נותן שירותשמחזורו עלה על 2,150,000 ש"ח.
מוסךשמחזור עסקו עלה על 2,950,000 ש"ח.
חקלאישמחזור עסקו עלה על 5,100,000 ש"ח.
תחנות דלקכולל נתינת שירות סיכה ורחצה, או רק במכירת דלק, אין רלוונטיות למחזור.
סוכנות ביטוחכל מי שיש לו הרשאה להדפיס פוליסות, אין רלוונטיות למחזור.
יהלומןהעוסק בעיבוד, מסחר ותיווך באבני חן, אין רלוונטיות למחזור.
יהלומןהעוסק בעיבוד יהלומים מחומרים של אחרים, פטור.

דגשים:

א. מחזור עסקי – מחזור: סך המכירות או ההכנסות ממתן שירות כולל מס ערך מוסף.

ב. מספר עובדים –  עובדים שעבדו שנה שלמה. עובדים זמניים יש לחשב לפי התקופה שעבדו ולחבר ביחד.

ג. כלי רכב – לדוגמה: 3 עובדים כל אחד בשליש משרה = עובד אחד.כלי רכב: כל שלושה אופנועים ייחשבו לכלי רכב אחד.

ד. חובת הניכוי במקור לגבי שיקים דחויים הינה במועד מסירתם לספק (ולא לפי מועד פירעונם בבנק).

ה. מתשלום בשווה כסף (לדוגמא: מתן מתנה לספק של מוצרי חשמל, העמדת רכב לרשותו של ספק וכדו'), יש לנכות מס במקור בשיעור מלא של 30%, בלי להתחשב באישור המס על ניכוי במקור שיש לספק.

ו. יש לבדוק מהו שיעור ניכוי מס במקור של הספק באתר מס הכנסה בכתובת: www.misim.gov.il/gmishurim/firstPage.aspx  –  רשות המיסים אישורים לצורך ניכוי מס

(יש לבחור באופציה – אישור לתיק, להקליד את מספר התיק  במע"מ של הספק ואת כתובת המייל שאליו יישלח האישור). יש להדפיס את האישור ולשמור אותו כחלק ממערכת הנהלת החשבונות. כשבוחרים ב"אישורים פרטניים" מקבלים אישור על סוגי ההכנסה הבאים: שירותים ונכסים, תוצרת חקלאית, עמלת ביטוח, סוגי שכר מסוימים וריבית ושוק ההון. על מנת להוציא אישור שיכלול גם דמי שכירות יש לבחור "אישור לתיק". יש להזין את כתובת המייל אליה רוצים שהאישור יגיע ולאשר. האישור יישלח למייל.

ז. לגישת מס הכנסה נדרש לדווח במסגרת הדיווחים השוטפים על המשכורות (המבוצעים מידי חודש או חודשיים), על כל הסכומים ששילמה החברה לספקים, לרבות אלו שברשותם פטור מניכוי מס במקור. לאחר תום השנה נדרשת החברה להגיש למס הכנסה טופס 856 המפרט את פרטי הספקים ונותני השירותים שהחברה שילמה להם והסכומים שניכתה במקור, אם ניכתה.

ח. נבהיר כי אם מס הכנסה יגלה בביקורת שומות מס שיערוך לחברה שלא נוכה מס במקור מספק מסוים, הוא רשאי לדרוש מהחברה לשלם לו את סכום המס שלא נוכה (בצירוף הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות).בנוסף קיימת חשיפה כי ההוצאה ששולמה לא תותר בניכוי לחברה.

מטרת חוזר זה הינה להביא לידיעתכם את עיקרי השינויים והעדכונים בחוק בנושאי המס שונים. לאור מורכבות חלק מהסוגיות, נמליץ על התייעצות עם משרדנו טרם ביצוע פעולות כלשהן.

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים
דילוג לתוכן