תיקוני חקיקה

תיקוני חקיקה בעקבות המלצות הועדה לשינוי כלכלי חברתי

הכנסת אישרה פה אחד את הצעת החוק לחלוקת נטל המס, שהוא למעשה חוק "עוקף טרכטנברג", בהתאם להצעה קיימת אי-ודאות לגבי המיסים לשנת 2011, הצפי הוא שהחוק יכנס לתוקף בראשית 2012.

רכיבי החוק הם:
העלאת מס החברות בשנת המס 2012 ב-1% ל-25% ובחינה נוספת של העלאה נוספת בשנת 2013 ל-26%.
הפחתת מס הכנסה ב-2% לבעלי הכנסות בינוניות (החל מ-8,000 ש"ח ועד 14,000 ש"ח) החל מינואר 2012.
העלאת שיעור המס השולי לבעלי הכנסות הגבוהות כך ששיעור המס יעלה מ-44% ל-48% על הכנסה מסכום 41,000 ש"ח ואילך.
הגדלת מענק שלילי ב-50% לאם עובדת או אם חד-הורית, גובה המענק מחושב לפי גובה המשכורת.
תוספת 2 נקודות זיכוי לגבר עובד עם ילדים עד גיל 3.
פטור מס רווחי הן לגמלאים בפדיון חד פעמי של קופות גמל וקרנות פנסיה על הכנסה מריבית (13,000 ש"ח ליחיד ו-16,000 ש"ח לזוג).
הפחתה של 1% בריבית על משכנתאות לזכאי שיכון.
העלאת המס על רווחי הון, שבח מקרקעין, ריבית ודיבידנדים ב-5% ל-25%. (לגבי בעלי מניות מהותי מ-25% ל-30%)
ביטול העלאת הבלו על הדלקים שנקבעו לשנת 2010.

  1. הפחתת מיסי קניה ומכס.
  2. העלאת תשלומי המעסיק לביטוח לאומי על חלק השכר הגבוה מ-60% מהשכר הממוצע מ-5.9% ל-7.6% וזאת במהלך על פני שלוש שנים.
  3. הקטנת תקרת החבות בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות, כך שהחל מינואר 2012 התקרה תהיה 5 פעמים השכר הממוצע במשק.
  4. יוטל מס מיוחד להכנסות של יחידים מעל מיליון ₪ בשיעור נוסף של 2% מכל מקור, כלומר, לבעלי הכנסות חיבות של מיליון ש"ח שיעור המס השולי יהיה 50%, שיעור המס על הכנסות מדיבידנדים, ריבית ורווחי הון יעמוד על 27% ולבעלי מניות מהותיים 32%.

ורד שירן, רו"ח

המלצות מחלקת המיסים

כדאי לממש הפסדים מניירות ערך לפני סוף שנה וזאת כדי לקזז כנגד רווחי הון, בשנת 2012 צפוי ששיעורי המס יעלו, רווחי הון ימוסו בשנת 2011 ב-20%, בשנת 2012 ב-25%.
סגירת יתרות חובה של בעל שליטה, יתרות חובה אלו חיבות בריבית רעיונית בתוספת מע"מ, ואף עלול להיות מחויב על ידי פקיד השומה כמשכורת, סגירת היתרות יחסוך גם את עליית שעור המס הצפוי.
עד לחודש מרץ 2012, תינתן אפשרות לשלם מס בגין דיבידנד 2011 על פי שיעור המס 20%, לאחר תקופה זו שיעור המס בגין דיבידנד יעלה ל-25%. (בעל מניות מהותי שעור המס יעלה מ-25% ל-30%).

הכותבת:
רואת חשבון, מומחית לדיני מיסים.

מדריך זה נועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו משום יעוץ או חוות דעת.

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים
דילוג לתוכן